Toetused

Toetused

Natura 2000 metsa toetus

Taotluse esitamise aeg : 4. aprill  -  30. aprill 2024

Toetust saab küsida looduskaitseliste piirangute talumise eest Natura 2000 võrgustiku alal asuval  või kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis asuval või projekteeritaval alal asuval erametsamaal . Igal aastal tuleb uuesti taotleda !

Looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus

Taotluse esitamise aeg : 4. aprill  -  30. aprill 2024

Toetust saab küsida väljaspool Natura 2000 alal asuvate  looduskaitseliste piirangute hüvitamise eest. Eesmärk on ökoloogilise seisundi säilitamine ja parandamine ning erametsaomanikule piirangute järgimise tõttu saamata jääva tulu kompenseerimine.

Metsa uuendamise toetus (I voor)

Taotluse esitamise tähtpäev on 1. juuli 2024

Ainult läbi metsaühistu! Kui soovid toetust küsida, anna soovist meile aegsalt teada. Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud.

Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus

Taotluse esitamise tähtpäev on 1. juuli 2024

Toetatakse erametsamaal paikneva pärandkultuuri objekti korrastamist, hooldamist, säilitamist, tähistamist, sellele avaliku juurdepääsu tagamist, eksponeerimist, kaardistamist ja arhiivimaterjalide kogumist.

Metsamaaparandustööde toetus

Taotluse esitamise tähtpäev on 2. september 2024

Toetatakse olemasoleva maaparandussüsteemi uuendamist ehk olemasolevate kuivenduskraavide ja eesvoolu puhastamist settest, voolunõva rajamist ja truubi asendamist.

Metsameetme toetus

Taotluse esitamise vahemikus 16.99.2024 - 07.09.2024

  • kuni 30-aastase puistu hooldusraie (valgustusraie, harvendusraie)
  • metsapuude taimehaiguste ja -kahjustuste ning ulukikahjustuste ennetamine (männikärsaka ja juurepessu tõrjumiseks, repellendi, tüvekaitsme või ladvakaitsme ostmine, paigaldamine ja kasutamine, ulukikahjustuste ennetamiseks aia ostmine ja paigaldamine
  • loodusõnnetuses või tulekahjus kahjustada saanud metsa kahjustuste kõrvaldamine ja metsa uuendamine

Metsa uuendamise toetus (II voor)

Taotluse esitamise tähtpäev on 2. detsember 2024

Ainult läbi metsaühistu! Kui soovid toetust küsida, anna soovist meile aegsalt teada. Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud.

Metsa inventeerimise toetus

Taotluse esitamise tähtpäev on 16. detsember 2024

Ainult läbi metsaühistu! Toetatakse metsamajandamise kava kokkupanemiseks vajalike inventeerimisandmete koostamist. Inventeerimisandmed peavad olema kehtivad ja ka kantud metsaregistrisse enne taotluse esitamist, kas taotluse esitamise aastal või kahel eelneval kalendriaastal. Toetust saab küsida sama metsamaa kohta 1 kord 7 aasta jooksul